समाज

पशुपतिस्थित महास्नान घरको पुनःनिर्माण शुरु

kz’kltdf k’glg{df{0f
e”sDkn] Ifltu|:t kz’kltgfy dlGb/ cl3sf] dxf:gfg 3/ k’glg{df{0f z’? ul/Fb} . k’glg{df{0f gx’Fbf kz’klt If]q c:tJo:t ag]sf] 5 eg] klZrd d”n9f]sf k’glg{df{0f nflu aGb ul/Psf] 5 . tl:a/ M k”0f{k|;fb ld>, /f;;

काठमाडौँ -भूकम्पले क्षतिग्रस्त पशुपतिस्थित महास्नान घरको पुनःनिर्माण शुरु भएको छ ।
क्षतिग्रस्त महास्नान घर पुनःनिर्माण गरी पशुपति संग्रहालय बनाइने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले रु तीन करोडको लागतमा महास्नान घर पुनःनिर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
महास्नान घर पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि बैंकले रु दुई करोडको लागतमा पशुपति संग्रहालय निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको कोषका सूचना अधिकारी प्रेमहरि ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
संग्रहालयमा पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र पौराणिक दृष्टिले महत्वपूर्ण चीजबीजको संग्रह गरिने छ ।
महास्नान घर पुनःनिर्माणका लागि पशुपतिको पश्चिम मूल ढोका बन्द गरिएको छ । भवन चर्केर जतिबेला पनि ढल्नसक्ने जोखिम देखिएकाले मूल ढोका बन्द गर्नुपरेको सूचना अधिकारी ढुंगानाले बताउनुभयो ।
महास्नान घरसँगै पशुपतिको शंकराचार्य मन्दिर, कुलानन्द झा सत्तल पनि पुनःनिर्माण शुरु भएको कोषले जनाएको छ ।

Post Comment